Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Enkel de hierin vermelde algemene voorwaarden van Håndlayer, eventueel aangevuld met de bijzondere voorwaarden voor gespecialiseerde technieken en/of schilderwerken van Håndlayer, zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen Håndlayer en de Klant, alsook op de diensten door Håndlayer verricht. Zij gaan voor op alle andere voorwaarden, aanbiedingen, offertes en orders. Zij gaan tevens voor op enige voorwaarden van de Klant. Afwijking van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord tussen partijen. Door het loutere feit dat de Klant een bestelling of order plaatst, erkent en aanvaardt hij zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden. In zoverre de bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd zouden zijn met bepalingen opgenomen in andere communicatie, orders of voorwaarden van de Klant, hebben deze algemene voorwaarden steeds voorrang.

Artikel 2 - Aanbod en order

Alle aanbiedingen en offertes van Håndlayer zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Orders van de Klant binden Håndlayer evenmin. Tussen Håndlayer en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door de zaakvoerder van Håndlayer van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. Vertegenwoordigers, onder aannemers of werknemers van Håndlayer zijn niet gemachtigd om Håndlayer rechtsgeldig te verbinden.

Artikel 3 - Voorschot en annulatie

Onmiddellijk na ondertekening van offerte of order door partijen, zal Håndlayer een eerste voorschot van 30 % van het totaal van de overeengekomen prijs factureren aan de Klant.Bij aanvang der werkzaamheden, zal Håndlayer een tweede voorschot van 40 % van het totaal van de overeengekomen prijs factureren aan de Klant. Na oplevering wordt ten slotte het resterend saldo integraal aangerekend aan de Klant.De Klant heeft tot 14 kalenderdagen na ondertekening van de offerte of order door partijen de mogelijkheid om de werkzaamheden zonder opgave van motief te annuleren. In dergelijk geval blijft de Klant evenwel het eerste voorschot, zoals hiervoor omschreven, verschuldigd aan Håndlayer ten titel van annuleringskosten.

Artikel 4 - Uitstel

De Klant is verplicht om alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nuttige gegevens en informatie aan Håndlayer mee te delen.De Klant heeft de mogelijkheid om uitstel te vragen vóór de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door Håndlayer, voor zover de termijn tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de aanvang van de uitvoering daarvan niet minder dan 1 maand bedraagt.Voormeld uitstel kan bovendien slechts worden aangevraagd tot 10 kalenderdagen vóór de vooropgestelde datum van aanvang van de uitvoering van de overeenkomst.Indien de uitvoering van de overeenkomst echter uitsluitend door toedoen van de Klant met meer dan 3 maanden is uitgesteld, dan heeft Håndlayer het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en maakt Håndlayer bovendien aanspraak op een schadevergoeding ten belope van 30 % van het totaal van de overeengekomen prijs. Håndlayer kan bij onvoorziene omstandigheden de aanvang der werkzaamheden uitstellen, mits de Klant hiervan binnen 14 kalenderdagen op de hoogte wordt gebracht en ten laatste op de voorziene aanvangsdatum.

Artikel 5 - Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de planning van Håndlayer en volgens de regels van de kunst, gespecifieerd door Håndlayer of bij gebreke daaraan in de technische voorschriften van het WTCB. Aangezien de aard van de uit te voeren werkzaamheden en van de te gebruiken materialen, producten en/of grondstoffen met zich brengt dat het uiteindelijke resultaatsteeds kan afwijken van enige staal of referentie, buiten het toedoen of de wil van Håndlayer om, en het voor Håndlayer dus onmogelijk is om een specifiek resultaat te verzekeren, houden deze werkzaamheden in hoofde van Håndlayer maximaal een inspanningsverbintenis in.De Klant dient Håndlayer gedurende de periode van de werkzaamheden toegang te verlenen tot de werf tussen 07u00 en 19u00.

De Klant is er tevens toe gehouden om gedurende deze periode te voorzien in parkeergelegenheid voor de ingang van de werf, of minstens zo dicht mogelijk in de buurt daarvan. Indien de Klant het nalaat om zulke parkeergelegenheid te voorzien, zal Håndlayer bij de daartoe bevoegde instantie een nuttig parkeerverbod aanvragen. De kosten van deze aanvraag, vermeerder met€ 100,00 administratiekosten, kunnen door Håndlayer worden doorgerekend aan de Klant.Alle materialen en goederen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, worden op risico van Håndlayer op de werf gebracht.De Klant moet er echter voor zorgen dat de werf gemakkelijk en veilig bereikbaar is (vrij van obstakels) en dat de materialen en goederen op een beveiligde en beschutte plaats op de werf kunnen worden gestockeerd.Niet-geïncorporeerde materialen of goederen blijven eigendom van Håndlayer zolang de factuur met betrekking tot deze materialen of goederen niet werd betaald.De Klant dient ervoor te zorgen dat de door Håndlayer te bewerken ondergrondovereenstemt met een normale afwerkingsgraad en een normale uitvoeringsklasse. Minstens dient de te bewerken ondergrond egaal,droog en geschuurd te zijn, alsook stevig en onbeweeglijk. Indien deze ondergrond Gyproc is, moet die door de Klant worden voorzien van gaasbanden op de naden.Håndlayer voert voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een onderzoek uitvan de te bewerken ondergrond en van de ruimte en omgeving waarin de werken moeten worden uitgevoerd. Indien Håndlayer tijdens dit onderzoek vaststelt dat de gebruikelijke toleranties niet werden nageleefd en/of bepaalde aanpassingen vereist zijn om een optimaal resultaat te behalen, kan hij de Klant daarop wijzen en zelf gepaste verbeterings-of voorbereidingswerken voorstellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn dergelijke verbeterings- of voorbereidingswerken nooit voorzien in de offerte van Håndlayer. De meerkost hiervan is volledig ten laste vande Klant.

Eventuele herstellingen ten gevolge (i) van het moeten uitvoeren van de werkzaamheden in een ongepaste ruimte of omgeving of op een ongepaste ondergrond, of (ii) van het loskomen van behang of verf of enige andertype ondergrond (materiaal of product) na het uitvoeren van de werken en/of het verwijderenvan afplaktape, afdekkarton, permafix of enig ander afplak- of afdekmateriaal, zijn evenmin voorzien in de offerte van Håndlayer. Håndlayer kan geeszins verantwoordelijk worden gesteld voor enige kosten of schade die hieruit voortvloeit. De Klant bevestigt uitdrukkelijk ook de meerkost van dergelijke herstellingen en/of schade zonder voorbehoud ten laste te nemen.Het demonteren en terugplaatsen van elektrische of sanitaire toestellen teneinde een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, is niet inbegrepen in de offerte van Håndlayer. De meerkost hiervan is voor rekening van de Klant.Gedurende de werkzaamheden moetde Klant voorzien in water, elektriciteit en verwarming, alsook in een (al dan niet mobiel) toegankelijk toilet.Indien voor of tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat er asbest aanwezig is op de werf, dient de Klant onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter verwijdering daarvan. Håndlayer kan de werkzaamheden in de tussentijd stilleggen.Håndlayer staat in voor behoorlijke verwijdering van al het afval en puin dat het gevolg is vande uitvoering der werken door Håndlayer, en dit ten laatste op het ogenblik van definitieve oplevering van de werken. Voordeze afvalverwerking zullen geen extra kosten worden aangerekend.

Håndlayer kan voor de uitvoering van een deel of zelfs het geheel van de overeengekomen werkzaamheden beroep doen op een onderaannemer. Enig personeel of aangestelden van Håndlayer, die de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren, doen dit onder leiding en verantwoordelijkheid van Håndlayer. Dit personeel of deze aangestelden zijn op geen enkele wijze verbonden met de Klant. Richtlijnen die door de Klant worden gegeven met betrekking tot de uitvoering van de werken, kunnen onder geen enkele omstandigheid worden geïnterpreteerd als een aanwijzing die op enige gezagsverhouding zou wijzen.

Artikel 6 - Oplevering - Waarborg - Aansprakelijkheid

Behoudens andersluidend, schriftelijk beding, is overeengekomen dat voor zover de Klant binnen 8 kalenderdagen vanaf de uitvoering der werkzaamheden door Håndlayer geen opmerkingen/klachten per aangetekende post heeft overgemaakt aan Håndlayer, de werken worden geacht definitief te zijn aanvaarddoor de Klant. Dit tijdstip wordt bijgevolg gelijkgesteld met de enige en finale oplevering van de werken.Kunnen geenszins worden gekwalificeerd als een gebrek aan conformiteit, zichtbaar gebrek of verborgen gebrek: lichte verschillen of afwijkingen in de kleur of textuur van de werken voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijnof eigen zijn aan de gebruikte materialen en/of producten.Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen 3 werkdagen na ontdekking gedetailleerd worden meegedeeld per aangetekende post aan Håndlayer, op straffe van verval. Het komt aan de Klant toe om het exacte tijdstip van de ontdekking van het verborgen gebrek te bewijzen. Er geldt geen vermoeden van fout, noch van schuld.Håndlayer verleent voor de uitgevoerde werken aan de Klant een garantie van 6 maanden vanaf het ogenblik van oplevering.

Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele garantie verleend. Evenmin wordt enige garantie verleend met betrekking tot uitgevoerde werken die het voorwerp zijn geweest van een ongeluk, onachtzaamheid, wijziging, ontoereikende zorg, onzorgvuldige bewaring of onderhoud of misbruik. Schade veroorzaakt door overmacht (bv. vorst- of vochtschade, scheuren of barsten in een woning die zich nogzet, salpeterdoorslag, gesprongen buizen, …) is evenzeer uitgesloten van de verstrekte garantie.

De aansprakelijkheid van Håndlayer met betrekking tot eventueel geleverde en/of gebruikte producten is steeds beperkt tot de door de fabrikant verstrektewaarborgen. In die zin aanvaardt en erkent de Klant dat Håndlayer de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van Håndlayer kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.

Håndlayer verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Håndlayer is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Håndlayer is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of aangestelden in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Voor zover Håndlayer bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Håndlayer jegens Klant te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Håndlayer werd afgesloten.

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Håndlayer vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 7 – PRIJS EN BETALING

Alle prijzen in aanbiedingen, offertes, tarieven en prijslijsten vanwege Håndlayer zijn louter indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding. Håndlayer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijzen eenzijdig te verhogen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Håndlayer behoudt zich evenzeer het recht voor om de overeengekomen prijzen eenzijdig te verhogen, indien de voorafgaande offerte werd opgemaakt op basis van louter een (nieuw-) bouwtekening, zonder dat Håndlayer de betrokken werfruimte heeft kunnen bezichtigen. Meerwerken worden door Håndlayer steeds in regie uitgevoerd aan een vast tarief van € 55,00 per uur (exclusief BTW).

De verplaatsingskosten van zijn ten laste van de Klant. Voor deze kosten wordt minstens rekening gehouden met een vast tarief van € 0,67 per kilometer (exclusief BTW) en met de maatschappelijke zetel van Håndlayer als vertrekpunt. De prijzen vermeld op facturen van Håndlayer zijn steeds in euro. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.

De facturen van Håndlayer zijn steeds betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tijdige en correcte betaling van facturen is essentieel voor Håndlayer. Bij laattijdige betaling is Klant van rechtswege en zonder aanmaning een interest verschuldigd ten belope van 1,00 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op de datum van algehele betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht van Håndlayer om hogere schadevergoeding te vorderen.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden bovendien alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Håndlayer zich tevens het recht voor om de uitvoering van alle lopende werkzaamheden te schorsen, en dit zonder ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Indien aan de Klant bijzondere betalingsvoorwaarden worden toegekend die hem toelaten uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, dan zal de Klant indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de conventionele intresten en het strafbeding.

Indien er bij Håndlayer op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Håndlayer zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren werkzaamheden een voorafgaande betaling te eisen, dan wel andere zekerheden te vragen, zelfs indien de werkzaamheden reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd. Indien de Klant weigert om op het verzoek van Håndlayer in te gaan, behoudt Håndlayer zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij gebreke aan uitdrukkelijk en gemotiveerd protest per aangetekend schrijven binnen 8 kalenderdagen na ontvangst door de Klant, zal iedere factuur als onherroepelijk aanvaard beschouwd worden.

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van producten ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica- internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie zoveel mogelijk te beperken. Ingeval de overmacht langer dan 1 maand aanhoudt, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

ARTIKEL 9 - PERSOONSGEGEVENS

Zie onze bijgevoegde Privacy Policy, die integraal deel uitmaakt van onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 10 - SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Håndlayer.